۱۹.۸.۹۴

بدون اغراق

مرا کیفیت چشم تو کافیست




* شعر باباطاهر