۴.۹.۸۲

پیامبر و دیوانه

هنگامی که سیبی را با دندان می‌شکافی در دل با او بگو

تخم‌های تو در تن من خواهند زیست
و شکوفه‌های فردای تو در دل من خواهند شکفت
و عطر تو نفس من خواهد بود
و ما با هم در همه فصل‌ها شادی خواهیم کرد- جبران خلیل جبران / پیامبر و دیوانه