۱۲.۱۰.۸۲

به او می‌رسم

می‌شلد. پای راستش مو برداشته. دیگر نمی‌تواند تند گام بردارد. شاید هم نمی‌خواهد. پشت سرش که راه می‌روم قلبش می‌تپد. زود می‌توانم به او برسم٬ اگر تندتر بروم.
نمی‌روم. از آن سو می‌روم. در جهت عکس. نمی‌خواهم از پشت سر به او برسم. ساختمان گرد است. از آن‌سو به او خواهم رسید. از روبه‌رو. حتی اگر ساختمان گرد نباشد٬ زمین گرد است. نگران نیستم. سرانجام به او خواهم رسید. حتی اگر نشلد و تند گام بردارد.


-  Jeanloup Sieff, Alfred Hitchcock, 1962