۴.۱۲.۸۲

روشن‌فکری دینی در حجاب اسلامی

شریعتی چی می‌گفت راجع به حجاب.
اما یک [حجاب] مال نسل آگاهی‌ست که به پوشش اسلامی برمی‌گردد. این نسلی‌ست که با این پوشش اسلامی می‌خواهد به استعمار غربی و فرهنگ اروپائی بگوید پنجاه سال کلک زدی، کار کردی، نقشه کشیدی که مرا فرنگی مآب کنی، من با این لباسم به تو می‌گویم نه و به تمام پنجاه سال کارت فاتحه می‌خوانم.

همه‌اش فکر می‌کنم حرف دیگری می‌خواسته بزند. چه‌می‌دونم.