۱۳.۸.۸۲

اگرچه تاریک است

این قبر اگر چه تاریک است
اگر چه سنگی سیاه بر پیشانی دارد
اگر چه وقتی واردش می‌شوی دلت می‌گیرد
اگر چه چشمان زیبایت را می‌آزارد
اگر چه ...
اما آن‌که دلش در این قبر آرمیده دوستتان دارد
و اگر یک شب نوشته‌هایتان را نخواند
دلش برایتان تنگ می‌شود