۱۱.۳.۸۳

بن‌بست

آی مسلمان‌ها
جماعت!
كجا می‌روید؟ 
چرا به زمین و آسمان بد می‌گویید؟
چرا از روزگار گله می‌كنید؟
چرا تحمل خودتان را ندارید؟
چرا با لبخند بیگانه‌اید؟
چرا کینه به جان‌تان چنگ انداخته؟
چرا از یكدیگر خسته‌اید؟
چرا به آب و آسمان نگاه نمی‌كنید؟
چرا انتظار بهار را نمی‌كشید؟
چرا صورت‌هایتان "ناضره" نیست؟
چرا چشم‌هایتان "الی ربك ناظره" نیست؟
مگر فراموشتان شده زمین از آن خداست و "یورثها من یشاء من عباده"؟
مگر فراموشتان شده "والعاقبه للمتقین"؟
چرا دلهایتان را به "ان الارض یرثها عبادی الصالحون" خوش نمی‌كنید؟
چرا منتظر "الساعه" كه "قریب" است نیستید؟
چرا برای "یوم الخروج" روزشماری نمی‌كنید؟
چرا به "والله متم نوره" یقین ندارید؟
چرا این این‌ریختی هستید؟