۱.۶.۸۵

نیست که نیست

چه بیهوده‌ترین است
کوفتن بر در
وقتی
کسی در خانه نیست