۹.۱۲.۸۵

پرانتز

( جمله داخل پرانتز یعنی حاشیه‌ برای متن. یعنی تربیت ما که همیشه یادمان دادند توی پرانتز زندگی کنیم. یعنی در حاشیه باشیم و حاشیه‌ای فکر کنیم و حاشیه‌ای بنویسیم. واسه همین هم هست که خاله‌زنکی و آب‌زیر‌کاهی، رفته توی شیره جانمان. پرانتز بسته.)