۱۷.۱۱.۸۵

از لحاظ لباسانقد که مانکن بی‌لباس مشتری جمع کرده بود دم ویترین فروشگاه
مانکن بالباس نمی‌کرد