۱۵.۱۲.۸۵

رسول

"بالاخره آزاد شدی، خسته عاصی"* !! و فریادهای سلیمان تو غریب ماند وسط قارچ‌های سمی.


* قارچ سمی