۲۵.۱.۸۶

ریپلیس

یک همکاری داشتم که زیاد با من میانه خوبی نداشت. یک روز که برای انجام کاری بالای سرش ایستاده بودم، دیدم که توی یک فایل متنی چند ده صفحه‌ای، آرام آرام پایین می‌آید و هرجا به یک اسم خاص می‌رسد، آن را پاک می‌کند و اسم جدیدی را جایگزین می‌کند.

برایش بدون این‌که دل‌گیر بشود، توضیح دادم که می‌تواند با دستور Replace این کار را بسیار ساده‌تر انجام بدهد. آن‌قدر خوشحال شد، آن‌قدر ذوق کرد که نزدیک یک سال بعد از آن هر وقت مرا می‌دید، تا کمر خم می‌شد و احوال‌پرسی می‌کرد.