۲۲.۹.۸۶

صورتِ مسئله

تنها نگرانیم این بود که شکم نیاورم. به سلامتی این نگرانی هم مدتی‌ست که بر طرف شده.


* Samuel Salcedo