۷.۱۰.۸۷

امواج روی پتو

بهم زنگ می‌زنی
خانه نیستم
با تو رفته‌ام بیرون