۲.۱۰.۸۷

آل‌ با لو

هوس آلبالوپلو کردم
زنگ زدم بیاورند
یک چیزی آورده‌اند که بیش‌تر شبیه شربت آلبالو است تا آلبالوپلو.