۳۰.۹.۸۷

حاسبوا

آخر پاییز شد
وقت شمردن جوجه‌ها
هیچ بهانه‌ای هم
قبول نیست