۱۱.۲.۸۸

عصر جمعه‌هایی که کوه نرفتم
وقتی از یکی از خیابونا
قله برف گرفته رو می‌بینم
حس بدهکاری دارم