۱۲.۲.۸۸

دست از پا

وختی که زنگ زدی و برنداش
کار از کار گذشته
اسمت افتاده رو تلفن‌اش
رسوا شدی

دیگه همه فهمیدن
که تو بودی که زودتر دلت تنگ شد