۳۰.۲.۸۸

اشک‌هایی که زرد بود

آن وسیله ورزشی گوشه پارک
زیر وزن سنگین یک زن چاق زشت
داشت گریه می‌کرد
صدای گریه‌اش را خودم شنیدم