۲۲.۳.۸۸

برخورد نزدیک

عزیزم
همه این خوبی‌ها که شمردند
و بیش‌تر از همه این‌ها
در تو هست
من فردا 
به تو رای می‌دهم