۱۳.۳.۸۸

کنسرتی دیگر

تمام خوبرویان جمع گردند
کسی که یادت از یادم بره نیست

+


* شعر باباطاهر
* نقاشی با مداد Damien Hunin
* لینک اصلاح شد