۲۳.۴.۸۸

پستو

در خیابان خالی سوت و کور
فقط عده‌ای
چند ده نفر شاید
به فریادهایی مهیب
شوآر می‌دهند
"ایرانی حیا کن / مملکتو رها کن"