۲۳.۱.۸۹

بر باد مدهتا نکنی فرهادم تا ندهی بر بادم تا نکنی بنیادم تا نروی از یادم تا نکنی ناشادم


بر باد مده با همه کس حلقه مکن جمع مشو شهره شهر مشو جور تو حاشا که به فریادم رس