۱۴.۱.۸۹

خروج از کادر

شک
داشتم
که
با
هم
این‌جا
بریم
یا
اون‌جا

اما
درست
وختی
که
فهمیدم
بهتره
کجا
بریم
توی
با
هم
بودنمون
شک
کردم
...
و 
از 
این 
حرفا
...
نقطه