۸.۸.۸۹

Inefficient

دوشیزگان محترمه
بیاین باور کنین که روش 
"صحبت کردن از خواستگارهای بی‌شمار و پی‌گیر"
مدت‌هاست که کارایی خودش رو از دست داده !!!!


* عکس Eugenio Recuenco