۴.۱۱.۸۹

پوفیوز

در زبان عامیانه به کسی گویند که در مراسم نوشیدن باده و شراب و عرق، عرق نمی‏‌خورد اما مزه عرق‌خوران را می‏‌خورد. +