۶.۱۱.۸۹

چند نفر به یك نفر

آخه بابا انصافت كجا رفته؟! من كه تموم زندگیم تو دیكتاتوری بوده، تربیتم دیكتاتوری بوده، بابام دیكتاتوری كوچك بوده، خودشم تو دیكتاتوری بزرگ شده، آخه چه‌جوری ازم انتظار داری تا این حد دمكرات باشم. اونم این سطح از دمكراسی كه با شنیدن بعضی از قسمتاش گوشتای تنم می‌ریزه !!