۹.۱۲.۸۹

شُغلم

چه شغل عجیبی
شروع هفته تو را می‌بینم
باقی هفته
به خاموش کردن خودم در اتاقم مشغولم

شمس لنگرودی