۲۷.۱۲.۸۹

مدارکی که ناقصند

نام پدر و مادر آدم را در صفحه اول می‌نویسند
نام همسر آدم را در صفحه دوم می‌نویسند
نام فرزندان را هم ...
نام عشق آدم را كجا می‌نویسند ؟!