۴.۱.۹۰

شهر بی مردم

امروز داشتم در تهران رانندگی می‌كردم، خیابان‌های خلوت و آسمان آبی
به چند جا سر زدم
به كارهایی رسیدم
شهر كتاب نیاوران رفتم
خلوت بود و موسیقی جاری
حس كردم كه طهران خیلی هم جای غیرقابل تحملی نیست
بل‌كه اصلن جای خوبی هم هست
تهرانی‌ها غیرقابل تحمل شده‌اند
انگار ...