۴.۲.۹۰

با مدعی مگویید

جایی شنیدم که ادعا ضرب در واقعيت (در اكثر مواقع) مقدار ثابتی‌ست.