۵.۲.۹۰

کلاغ

راستش را بخواهی 
حوصله ندارم
مشکل این است که 
تو راستش را نمی‏‌خواهی