۵.۲.۹۰

اوهوی

بچه جان. این چیزهایی که برای تو فقط "جالب" است، همه زندگی ماست !!!