۷.۲.۹۰

در سفرم
و هزار تا چیز باید می‌آوردم كه نیاوردم
و كلی چیزهای دیگر آورده‌ام كه به كار نمی‌آیند
هیچ‌وقت نمی‌توانم درست بار سفر ببندم
اگر روزی همسری اختیار كنم
بی‌شك یكی از دلایلش
ناتوانی شخصی‌ام 
در بستن چمدان است