۱.۴.۹۰

خموشانه

چرا وختی دستگاه مشترک مورد نظری خاموش است
آدم به فکر فرو می‌رود 
هر چه مورد نظرتر
فکرها عمیق‌تر