۳۰.۴.۹۰

...کیست
کز عاشقی
نشانش نیست

هر که را عشق نیست
جانش نیست


* شعر نظامی
* نقاشی Pablo Picasso