۲۹.۴.۹۰

از دور شاید

ما را کنار گیر
تو را
خود کنار نیست

عاشق نواختن
به خدا
هیچ عار نیست


تا کار و بارِ
عشق هوای تو
دیده‌ام

ما را تَحَیُری‌ست
که با کار
کار نیست


شعر رومی
عکس Saul Leiter