۳۱.۴.۹۰

برداشت شخصی

انگار این
یک قانون اساسی‌ست
زن شرقی
همیشه منتظر است
عکس Vivian Maier