۱.۵.۹۰

قبول حقیقت

سلطان
کجا
عیش نهان
با رند بازاری کند
؟؟؟؟؟؟
!!!!!!شعر حافظ