۱.۵.۹۰

جم کن خودتو

دختره هنو بیست و پنجش تموم نشده
آرایش مو و صورتش مث زنای چهل ساله‏‌س
جای این که منو می‏‌بینه حیا کنه بچپه تو ماشین‏ش
بر و بر منو نیگا می‏‌کنه نیشش هم تا بناگوش بازه