۲.۵.۹۰

ای زندگی کارمندی با تو سخن می‏‌گویم !

لعنت به کارمندی، لعنت به ذات کارمندی، لعنت به زندگی کارمندی.