۲.۵.۹۰

تعریف

زن جذاب به نظرم اون زنیه که وقتی پشت فرمون موقع رانندگی یا شاید پشت چراغ قرمز سرتو چرخوندی به سمتش و صورتتو کمی کج کردی و آوردی جلو، بی حرف پس و پیش با زاویه درست و سرعت و آرامش حساب شده لبش رو بزاره رو لبت و یه بوسه بلند و کش‌دار بهت بده. بعدشم آروم صورتشو بکشه عقب. زن احمق هم از نظر من اون زنیه که در مواجهه با این صحنه می‌خنده و می‌گه هه‌هه این کارا چیه همه دارن نیگا می‌کنن یا این‌که مجبورت می‌کنه اصرار کنی و بعدشم با اصرار زیاد تو، با یه زاویه غلط و احمقانه جوری کله‌شو می‌کوبونه بهت که یا با چشم می‌ره تو دماغت یا کتفت می‌خوره به پیشونیش.