۸.۵.۹۰

برکنار

از روی تو دل کندنم آموخت زمانهشعر سایه