۱۲.۴.۹۰

واله‌گیچه امکان گریز است
که در دام کَمَندید


عکس Yale Joel - سنترال پارک نیویورک - ١٩٥٧
شعر رومی