۲۶.۵.۹۰

سفسطه

نه قدرت
با تو بودنم
هست

نه طاقت
آن‌که
در فراقتشعر سعدی