۳۰.۵.۹۰

ما چند نفر

مردادی‌ها از راست به چپ، مسعود و آنتونی و محمود و حسین و علی آقای خدا بیامرز.