۲۵.۵.۹۰

محسوسات


بیا
بیا
که مرا
با تو ماجرایی هست


* شعر سعدی