۱۵.۵.۹۰

حاشیه

با شرایط فعلی و قیمت روزافزون گاز شهری فقط طبقات خاصی از جامعه دیگر توان خودکشی با گاز را خواهند داشت.
و شاید روی سنگ قبرشان یا روی آگهی‌های ترحیم برای فخر‌فروشی هم که شده بنویسند : نام‌برده گاز شهری را تا صبح بازگذاشت و خودکشی کرد.
حتی فیش واریز شده‌ی گاز آن ماه را هم ضمیمه کنند.