۲۵.۵.۹۰

بهترین روزهای زندگیمِی
خواهم
و
معشوق
و
زمینی
و
زمانی


کو باشد
و
من باشم
و
اغیار نباشد


شعر سعدی
عکس Henri Cartier-Bresson