۱۸.۷.۹۰

وطنم و طنم و تنمعده‏‌ای هستند
که به خاطر کمال انسان
یا به خاطر آزادی انسان
یا چیزهای احتمالن مهم دیگر
انسان‌‏های زیادی را
گوسفند فرض می‏‌کنند
و نام خودشان را می‌گذارند
قهرمان


* نقاشی Salvador Dali