۱۷.۷.۹۰

FatiH

حتی یک‌بار
نشد که این شعر را بخوانم
و
چشمانم
خیس نشوند